Avbeställning
 • Avbeställningsavgift tas ut om avbeställning görs inom fem veckor från bokat datum.
  Avbeställningsavgiften är 20% av hyresavgiften om avbeställningen görs fem veckor före hyresdagen.
  Avgiften ökar med 20% av hyresavgiften per vecka ju närmare hyresdagen som avbeställningen görs.
 • Full hyresavgift erlägges om avbeställningen görs inom en vecka före hyresdagen.
 • Avbeställningsavgift tas även ut om lokalen hyrs utan kostnad.
 • Bygdegårdsföreningen äger rätt att säga upp hyresavtal på samma villkor.
Betalning
 • Hyresavgiften skall betalas i förskott till föreningens bankgiro nr 588-5900 eller kontant till vaktmästaren vid avhämtning av nyckel.
Bokning
 • Beställaren skall minst ha fyllt 20 år och måste själv närvara i lokalen under hyrd tid.
 • All bokning sköts av vaktmästaren.
Diskmaskin
 • Viktigt att följa uppsatta instruktioner för diskmaskinens handhavande.
 • Speciellt viktigt är att avloppsproppen är rätt installerad och sluter tätt i botten av diskmaskinen.
Kostnadsansvar
 • Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador och åverkan på lokal, inventarier, utrustning och saker som kommer bort i samband med hyrestiden. Detta gäller även i fall då dessa slutligen ska betalas av arrangemangsdeltagare var för sig.
 • Ej utförd eller undermålig städning debiteras med 2 500:-
 • Bortforsling av kvarlämnade sopor debiteras med 500:-
Lokaler
 • Stora salen, 14 x 11 m, max 125 personer.
 • Klubbrummet, 7 x 4 m, max 20 personer.
Låsning
 • Hyresgäst som kvitterat ut nyckel är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalen under upplåtelsetiden.
 • Förutom ovan angivna åtgärder ansvarar hyresgästen för att lokalen lämnas med samtliga dörrar låsta och att all belysning är släckt.
 • Nyckeln återlämnas enligt överenskommelse med vaktmästaren.
Max antal besökare
 • Bygdegårdens utrymningsvägar är enligt riktlinjer för max antal besökare som räddningstjänsten föreskriver.
Möblering
 • Hyresgästen ansvarar för möblering av lokalen som skall ske på ett sätt så att utrymningsvägar inte blockeras.
 • Möblerna återställs efter avslutad tillställning.
Parkering
 • Använd P-plats samt gården framför byggnaden.
 • Räddningstjänst skall kunna ta sig in och ut utan några hinder.
Rökning
 • Inomhus råder rökförbud.
 • Utomhus, använd utplacerade askkoppar. Inga fimpar på gårdsplanen.
Städning Hall
 • Golvet våttorkas.
 • Golvmattor skakas utomhus.
Klubbrum
 • Golvet våttorkas.
Kök
 • Spisugnar invändigt rena från fett.
 • Spisplattorna rengjorda.
 • Diskmaskin tömd på vatten och ren. El- och vattentillförsel avstängda.
 • Kontrollera så att allting är avstängt el och vatten.
 • Våttorka golvet.
 • Kök skall vara välstädat, porslin och husgeråd m.m. skall vara väl diskade och inställda i respektive förvaringsutrymmen.
Stora salen
 • Golvet dammsugs alternativt torrmoppas.
Toaletter uppe och nere
 • Töm papperskorgar.
 • Städa toaletter och handfat.
 • Våttorka golven.
Utomhus
 • Askkopp vid entré töms och eventuellt övriga fimpar/snus mm plockas upp.
  Eventuellt annat skräp/föremål utanför byggnaden/parkeringen tas omhand.
Övrigt
 • När Bygdegården lämnas skall god ordning råda i den och all belysning släckt.
 • Sopor omhändertagas och bortforslas.
 • Eventuella skador eller saknade föremål rapporteras till vaktmästaren.
Tillgänglighet
 • Bygdegården är tillgänglighetsanpassad med bl. a. teleslinga och högtalaranläggning.
 • Mikrofon till ljudanläggningen som endast får användas för tal utkvitteras av vaktmästaren.